Psykologiens veje iBog® blev opdateret i sommeren 2015, og nu er turen kommet til papirbogen.

2. udgave udkommer kort før jul, og der sket en række markante ændringer i forhold til 1. udgave:

Kap. 1 om Den mangfoldige psykologi har fået revideret afsnittet om Evolutionspsykologi.

Kap. 2 om Køn og kønsforskelle er blevet forbedret med en mere præcis evolutionspsykologisk forklaring, en kritik af testosteron-teorien og en mere diskuterende og åben afslutning.

Kap. 3 om personlighedspsykologi er blevet udvidet med fem-faktor-modellen og en evolutionspsykologisk skelnen mellem modig og sky. Læg også mærke til, at illustrationen af det optimale stimulationsniveau er ændret, således at der nu tales om præstation på x-aksen.

Kap. 4 om Psykoanalysen indfører Freuds begreb ideal-jeg (under over-jeget) for bedre at kunne analysere den senmoderne livsstil og de voldsomt opskruede krav til den enkelte om at være smuk, stærk, klog og social.

Kap. 6 om Udviklingspsykologi benytter nu begrebet subjektivt selv i stedet for intersubjektivt selv (i overensstemmelse med Stern), og indfører begrebet hjælpeadfærd, som ligeledes bruges i kapitlet om Evolutionspsykologi.

Kap. 8 om Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt er blevet udvidet med et større afsnit om Risiko og resiliens.

Kap. 10 om Opdragelse, familie og daginstitution er blevet opdateret om Opdragelsesidealer.
Kap. 11 om Kognitiv psykologi er blevet opdateret og udvidet på væsentlige punkter omkring Opmærksomhed og Perception og har desuden fået en mere præcis og omfattende redegørelse for Stereotyper.
Kap. 15 om Intelligens har fået en afgørende ændring af afsnittet om Arv og miljø.
Kap. 17 om Ungdom og senmodernitet er blevet ændret i afsnittet om Ungdom: en efterspurgt livsstil, i afsnittet om Den gruppestyrede socialkarakter og har desuden fået tilføjet et helt nyt afsnit om Unge i konkurrencestaten.
Kap. 18 om Kommunikation og konflikt har fået et helt nyt indledende afsnit med udgangspunkt i Watzlawick samt nye afsnit om Facework og Goffman.
Kap. 19 om Socialpsykologi har fået et helt nyt afsnit om Intergruppekonflikter, der både inddrager Sherifs realistiske konfliktteori og Tajfels sociale identitetsteori. I den forbindelse har jeg udskiftet begreberne egen- og fremmedgruppe med begreberne ind- og udgruppe.
Kap. 21 om Evolutionspsykologi er et helt nyt kapitel.
Kap. 22 om Stress, livsforandringer og arbejdsliv er blevet udvidet og ændret på væsentlige punkter i afsnittet Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde.
Kap. 24 om Psykiske lidelser er blevet reduceret ved at forkorte afsnittet om Skizofreni.

 

 
avatar
Om bloggeren

Claes Sønderriis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *